آئین نامه اصلاحات بعدی سهام عدالت در پیش بینی راه اندازی شد نمایندگان مقامات به کارگروه سهام عدالت


حسین آمنیخا اظهار داشتلوگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص فینال اطلاعات اجتناب کرده اند اصلاح آیین نامه سهام قضایی به خبرنگار مالی خبرگزاری فارس اظهار داشت: {در این} راستا کارگروهی زیر تذکر شورای برتر بورس تشکیل شد کدام ممکن است بر ایده آن کلیه انتشارات انجام می شوند. اجتناب کرده اند سهام عدالت کارمندان {در این} مورد باید رعایت شود کارمندان مشاور تام الاختیار شورای برتر بورس، مشاور وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور فدراسیون شرکتهای در استانها باید حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مشاور آن باقی خواهد ماند. کارمندان حاضر نکرد.

وی اظهار داشت: پیشنهادها برای اصلاح نظام پیشنهادات سهام تغییر کرده است است کارمندان مراتب فوق تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت تصویب به شورای برتر بورس حاضر می گردد.

امین خزایی می گوید همراه خود الخزاعی در جلساتی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند عید برگزار می شد نمایندگی می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه آن تهیه تفاهم نامه ماده ۳ آیین نامه اجرایی در خصوص آزادسازی سهام عدالت بود کدام ممکن است به شورای برتر توصیه شده شد. اجتناب کرده اند بورس اوراق بهادار

رئیس هیئت مدیره کارگردان فدراسیون نمایندگی های استان ها اظهار داشت: بقیه آیین نامه ها برای تعمیر مغایرت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش امور سهام قضایی تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شورای برتر بورس حاضر شود.

منیخا اظهار داشت: «متاسفانه مقامات همچنان نمایندگان شخصی را محافظت کرده است. کارمندان سهام عدالت توسط خصوصی اجتناب کرده اند وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو بی نظیر شورای برتر بورس راه اندازی شد نشده است. کارمندان حضور داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم مکاتبه همراه خود شورای برتر بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد، همچنان مشاور این ۲ گروه هستیم. کارمندان حاضر نشده است.

وی افزود: سهم عدالت {در واقعیت} متعلق به افراد است، امتیازات درمورد به آن است را باید به شخصی افراد واگذار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نیز بر آن نظارت داشته باشد، با این حال متأسفانه برخی اجتناب کرده اند مدیران همراه خود وجود اینکه شخصی موافقت کرده اند، مردد هستند. کارمندان سهم عدالتی کدام ممکن است باید تشکیل شود ادامه دارد نمایندگان شخصی را حاضر نکرده اند.

رئیس هیئت مدیره کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص پیشنهادات سهام عدالت، فدراسیون نمایندگی های قلمرو ای اظهار داشت: برای برگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری تیراژ نمایندگی های عدالت در استان ها باید نمایندگانی به شوراها راه اندازی شد شوند. در جاری حاضر هیچ مشکلی همراه خود قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در هیئت مدیره {وجود ندارد} کارگردان هر دو دبیرکل دبیرخانه عدالت در سهام ممکن است در مجامع نمایندگی های سرمایه گذار برای احقاق حقوق افراد حضور یابد.

امنخا در خصوص برگزاری مجامع نمایندگی های اظهار داشت: ابتدا باید سیستم خانه سهام عدالت اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آیین نامه جدید شرایط برگزاری مجامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برگزاری مجامع خاص شود. به همین دلیل صفحه بحث های نمایندگی های قلمرو ای ادامه دارد برگزار نشده است.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید