آزادی و آزادی/ یزید از هوا اکسیژن می مکد
حسین معلم آزادی است چون روحش را نفروخت اما سفیر آزادی هم بود زیرا در مقابلش «جزید» بود که «اکسیژن هوا را می مکد». ما هر مفهومی را با مقوله مقابلش شناسایی می کنیم. روز چیست اگر شب نباشد شب است اگر روز نباشد عدالت کجاست؟ هیچ تبعیضی وجود ندارد. اگر امام حسین (ع) تسلیم ظلم و انحصار و موانع نشد، به این معناست که در نقطه مقابل ایستاده است و آن نقطه در دنیای مدرن آزادی نامیده می شود.