آسفالت ۲ محور گردشگری «بیشا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نوجیان» در شهرستان لرستان – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، هدایت فلابور همراه خود ردیابی به ورزش های اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای شهرستان خرم آباد اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اهمیت ایمن سازی محورهای مواصلاتی به طور قابل توجهی محورهای بی نظیر در نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده این سیستم ریزی {انجام شده} کدام ممکن است در نوروز {انجام شده} است.» ستاد اداره کل راستان، اداره امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم راه ها ۱۵۰ تابلوی امنیت در خرم آباد نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء کشف شد.

وی افزود: آموزش محورهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی شهرستان به اندازه ۱۰۰ کیلومتر، پاکسازی مستمر درگاه ها، پاکسازی محورهای بی نظیر، فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اجتناب کرده اند نخاله های ساختمانی همراه خود همکاری شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستشوی تابلوهای اطلاعات در جاری انجام است. ایده انجام شهر خرم آباد در ساختار نوروزی است.

رئیس اداره راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای خرم آباد در خصوص بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت راه های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اظهار داشت: آسفالت ۱۲۵ تنی محورهای بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری در مجموعه گردشگری بیشی، نوگیان، سپیدشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بام خرم آباد، بردن تمامی گرد و غبار های کشاورزی. بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه ها اندازه آن ۱۲۰ کیلومتر است.

فالح پور، حضور مستمر گشت های زمینی در مسیرهای بی نظیر، فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، نصب ۳۰ تابلوی امنیت در مسیرهای بی نظیر، کنار هم قرار دادن سازی معابر شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان مهمانان نوروزی، روکش آسفالت راه های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی به اندازه سه کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی درگاه شهر اجتناب کرده اند محور خرم آباد – بروجرد شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند اقدامات شاخص آزادراه خرم آباد در ساختار نوروزی اشاره کردن شد.

وی اظهار داشت: {در این} ساختار بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مستمر بر انجام نمایندگی های بار مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های خدماتی مجلل مرحله شهر نیز تکمیل شد.