آشنایی با رویدادهای خاص جامعه توسعه دهندگان و برنامه نویسان ایرانی


بهترین رویداد برای جامعه توسعه دهندگان و برنامه نویسان ایرانی در ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ با محوریت برنامه نویسی برگزار می شود.

مطلب مربوط به یک رویداد ویژه برای جامعه توسعه دهندگان و برنامه نویسان ایرانی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.