آشکار اجتناب کرده اند سند «دگردیسی حکومت مردم؛ ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری»


به گزارش خبرگزاری فارس، سید میرحسین قاضی زاده الهاشمی در مونتاژ آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین سند «دگردیسی مقامات مردمان؛ ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا» تاکید کرد: مقام معظم مدیریت بر این سیستم ریزی بلندمدت تاکید ویژه دارند. این موضوعی است کدام ممکن است در مقامات های قبلی چندان مورد ملاحظه قرار نگرفت.»

وی افزود: این سیستم ریزی مختصر مدت تنها ممکن است برخی اجتناب کرده اند مشکلات را به صورت مقطعی رفع تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تنظیم مدیریت این مشکلات یک بار دیگر به نظر می رسد تبدیل می شود، متعاقباً باید در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی بلندمدت زیربنای خوبی گذاشته شود. ویژه مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور بود.

معاون رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اینکه سند دگردیسی مقامات مردم تنها این سیستم مقامات نیست، افزود: این سند به معنای واقعی کلمه هستند عالی سند مقدماتی از طریق نظام است.

رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران افزود: در بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران سازوکار اجرایی خانه برای این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت بر ایده این سیستم تحمیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است باید چنین طرحی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مردمان قرار گیرد. همه. آژانس های تولید دیگری نیز.”

قاضی زاده الهاشمی بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران را نهادی انقلابی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روحیه کارمندان این مجموعه زمینه خوبی برای اجرای این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند دگردیسی مقامات مردم تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم گفتن کنیم. نتایج این این سیستم در یک واحد فاصله خاص».

وی شکسته نشده داد: در بودجه سال جاری نکاتی اجتناب کرده اند این سند فکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اقدامات {انجام شده} در بودجه تنها رهنمودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی بود کدام ممکن است امیدواریم زمینه ساز اقدامات بعدی باشد.

معاون رئیس جمهور کانون اصلی بی نظیر ملت در سال های جدیدترین را بر امتیازات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} بین رویکردهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به همان اندازه حدودی از دست رفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم ظاهر شد فوق العاده حیاتی است از سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع. مولفه ها توانایی را در اقتصاد آسانسور می کنند.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن شوند.

رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران شکسته نشده داد: در روزهای جدیدترین بیانیه سوگند خورده ۲ روحانی در مشهد باعث شد کدام ممکن است ظاهر شد ویژه ای به اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال آنها داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعضای خانواده در محیط شهر مشهد اقامت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتا مشکلات مالی زیادی داشتند. آنها تمام امتحان شده شخصی را برای خدمت به مردمان در آن مناطق انجام دادند. اقامت این اعضای خانواده الگوی خوبی در جهان سنت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه اعضای خانواده همچنان در بین ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند بهتر از الگوی باکلاس برای ما باشند. سبک اقامت این اعضای خانواده جهاد فیس الله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالت بی نظیر بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران معامله با به این سنت است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان دادن این مراسم همراه خود حضور معاون رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران، دبیر ستاد دگردیسی راهبردی نهاد ریاست جمهوری در کنترل پیگیری سند دگردیسی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان {در میان} شهدا بنیاد امور ایثارگران، سند دگردیسی مقامات مردم آشکار شد.

محتوای متنی این سند را اجتناب کرده اند همین جا دانلود کنید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید