آشکار هوندا اجتناب کرده اند شاسی بلند ویژه آمریکای شمالی (+ عکس)
در مانکن جدید، شاهد استفاده اجتناب کرده اند سیستم افتادگی {به روز} شده در محور عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تراست انجام بهتری خواهیم بود.