آقای حسن عباسی! تسمه فارغ التحصیلان را به سبد خرید زحمت ندهید. خودشان کشور را ترک می کنند
اگر کسی برای انسانیت احترام قائل باشد یا به «کرمانه بنی آدم» قرآن اعتقاد داشته باشد، اینقدر بی ادبانه از سوار کردن مردم در ارابه صحبت نمی کند. این سخنرانی حسن عباس او را نشان می دهد که به «مردی» نگاه می کند که او را به چشم الاغ و اسب و قاطر می بیند و می تواند او را در حال گیرکردن در واگن تصور کند! باید قدردان حسن عباس باشیم که دیدگاه خود و همتایانش را در مورد مردم منتشر کرده است.