آقای شارمهد! با یکدیگر "منجنیق" آیا می خواستی از پادشاهی خود محافظت کنی؟توان موشکی و دفاعی ایران نه مال این دولت و نه حتی این دولت و این دولت، بلکه متعلق به مردم ایران است، همچنان که تسلیحات و تجهیزات نظامی به جا مانده از حکومت پهلوی متعلق به مردم ایران بود. در دفاع مقدس از کشور دفاع کرد. کشوری که همیشه در خاورمیانه در بحران است چاره ای جز تقویت دفاعی ندارد و آن خط قرمز ملی و استراتژیک است.