آلاینده های کربن مضر ترند هر دو کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار؟
ذرات معلق به طور قابل توجهی ذرات ریز می توانند ماندگاری زیادی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدت زمان بسیار طولانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فواصل تمدید شده در هوا باقی بمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر شخصی را نماد دهند.