آلودگی هوا در استان ها فارس نیوز


هوای اکثر شهرهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی ملت همراه خود افزایش ذرات معلق در هوا به حد خطرناکی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های ایستگاه های پایش استاندارد هوا حاکی اجتناب کرده اند تشکیل غبار غلیظ در شرق عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پدیده در کنار همراه خود وزش باد وارد عراق شد. ایالت اجتناب کرده اند پنجشنبه ۷ آوریل ۱۴۰۰.

عکاسان ایرانی

۱۰:۴۸

۱۴۰۱-۱-۱۹


http://fna.ir/1o8v5e