آمار کرونا، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ۱۳ فروردین/ هیچ فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ فرد مبتلا در بیمارستان بستری هستند.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، رئیس دانشکده علوم پزشکی کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همراه خود دقیق اینکه فوتی ها طی ۲۴ ساعت قبلی در کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رخ داده است، اظهار کرد: {در این} استان شاهد از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند این حادثه هستیم. ویروس کرونا بیان نشده نماند انواع قربانیان این بیماری در کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد همچنان ۱۱۲۳ نفر است. خوب فردی است.

محمد غلام نژاد ذکر شد: در جاری حاضر ۵۰ فرد مبتلا در بیمارستان های استانداری بستری هستند کدام ممکن است ۱۲ نفر اجتناب کرده اند آنها وخیم هستند و هفت نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه خرس مداوا هستند.

غلام نژاد افزود: اجتناب کرده اند مجموع مبتلایان مبتلا، kwid ۱۹ در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ۹۵۹۰۶ نفر افزایش را گزارش کردند.

وی همراه خود ردیابی به آزمایشاتی کدام ممکن است طی ۲۴ ساعت قبلی در استانداری به پایان رسید، تصریح کرد: اجتناب کرده اند ۱۸۶ الگوی دریافتی اجتناب کرده اند آزمایشگاه های استانداری کدام ممکن است برای ادغام کردن آزمایش PCR تبدیل می شود. تاب خورده آزمایش حدود ۳۲ نسبت اشیا خوش بینانه بود.

غلام نژاد استفاده اجتناب کرده اند ماسک، رعایت بهداشت انگشت، رعایت فضا در اماکن کلی، جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور در اجتماعات برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجباری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: باید واکسن سوم را زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر داد ویروس کرونا در صورت آسیب حتما این را تزریق کنید kwid ۱۹- شاهد تحریک کردن بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی ساکنان نیستیم.

بالا پیام / ۸۲۰۰۹
این را برای صفحه اول هدایت دهید