آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا: کنار هم قرار دادن سناریوهای تولید دیگری با اشاره به ایران هستیم
وزرای خارجه ۴ ملت علاوه بر این با اشاره به ضمانت اجتناب کرده اند نداشتن سلاح هسته ای ایران گفتگو کردند.