آیا بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تمدید می شود؟


قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان مستمری بگیران هیأت تأمین اجتماعی در پایان آذرماه به پایان می رسد. برای سال جدید مسئولیت تمدید این قرارداد بر عهده کانون عالی بازنشستگان قرار گرفته است.

آیا بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تمدید می شود؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.