اتفاق عجیبی در مسکن مهر به گزارش رسید


در اتفاق عجیبی کدام ممکن است برای برخی اجتناب کرده اند نامزدها اقامت در شهر جدید هشتگرد رخ داد، واحدهای این اشخاص حقیقی با بیرون اطلاع آنها فروخته شد…

توافق عجیبی در اقامتگاه مراجع وجود دارد که به طور قطعی ثابت شده استتوافق عجیبی در اقامتگاه مراجع وجود دارد که به طور قطعی ثابت شده است

در اتفاق عجیبی کدام ممکن است برای برخی اجتناب کرده اند نامزدها مسکن در شهر جدید هشتگرد رخ داد، واحدهای این اشخاص حقیقی با بیرون اطلاع آنها فروخته شد.

به گزارش ایران جب اجتناب کرده اند تسنیم، با تحویل داد ۱۴ سال اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات اجرایی بیش از دو میلیون واحد مسکن مهر، ادامه دارد حدود ۲۵۰ هزار واحد اجتناب کرده اند این ماموریت در ملت موجود است کدام ممکن است به آموزش داده شده است مدیرعامل موسسه مالی مسکن فروخته نشده است بصورت اقساطی

بعد از همه برخی اجتناب کرده اند این مدل ها بنا به دلایلی به صورت اقساطی به کالا نرسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است با بیرون تیز کردن اقساط مسکن مهر در واحدهای مذکور ساکن هستند. این صاحبان خانه در صورت عدم برای مشاوره موسسه مالی در بازار اقساطی با خطر افزایش درآمد تسهیلات تا ۱۸ سهم مواجه خواهند شد.

صرف تذکر اجتناب کرده اند این حکایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صف موسسه مالی مسکن برای این دسته اجتناب کرده اند مسکن داران، اتفاق عجیبی در خصوص برخی ماموریت های مسکن مهر هشتگرد جدید رخ داد. ماجرا اجتناب کرده اند این حدس و گمان به کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند واحدهای ماموریت با بیرون اطلاع صاحبان خانه فروخته شد.

به آموزش داده شده است نامزدها، با برای مشاوره سامانه مسکن مهر، واحدهای آنها در نیمه «داده ها نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ واحد» به یک زن و شوهر نفر حقیقی فروخته شد. چون آن است در عکس زیر خاص است یکی اجتناب کرده اند واحدهای مسکن مهر حاشقیر در ۴ مرحله به ۲ نفر فروخته شد.

در خانه جهیزیه توافق عجیبی وجود دارد

با این حال این نامزدها ادامه دارد به مرحله کالا اقساطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن نرسیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست این واگذاری چگونه با بیرون اطلاع صاحبان خانه صورت گرفته است.

تسنیم این موضوع را اجتناب کرده اند رئیس نمایندگی عمران شهر جدید هشتگرد پیگیری کرد کدام ممکن است تا تهیه گزارش مجدد به نتیجه نرسید.