اجتناب کرده اند سرگیری روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض؟


سخنگوی وزارت خارجه عراق گفتن کرد کدام ممکن است مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مذاکرات قابل دستیابی است در نتیجه ازسرگیری روابط …

از سرگیری روابط تهران و ریاض؟از سرگیری روابط تهران و ریاض؟

سخنگوی وزارت خارجه عراق گفتن کرد کدام ممکن است مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مذاکرات قابل دستیابی است در نتیجه ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان ۲ ملت شود. پیش‌تر نیز وزیر امور خارجه عراق آگاه بود کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به نظر تفاهم ۱۰‌بندی کف دست یافتند. پنجمین در اطراف مذاکرات نمایندگان برتر جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه عربستان سعودی روز ۵‌‌شنبه یکم اردیبهشت- ۲۱ آوریل- در بغداد پایتخت عراق برگزار شد. این ذکر شد‌وگو پس اجتناب کرده اند وقفه ۷ماهه اجتناب کرده اند فینال در اطراف رایزنی‌‌ها در شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد. بر ایده برخی اطلاعات منتشره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه بودن جو تحت سلطه بر مذاکرات، توجه‌‌انداز روشن‌‌تری نسبت به اجتناب کرده اند سرگیری روابط میان ۲ ملت ترسیم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه برای دیدار وزرای خارجه نیز بیش اجتناب کرده اند پیش با عرضه می شود.

در همین ارتباط، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق همراه خود ردیابی به برگزاری در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد ذکر شد کدام ممکن است این اقدام در راستای پوشش عراق مبنی بر برگزاری ذکر شد‌وگو برای تحمیل هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توازن در قلمرو است. به گزارش «ایسنا» به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری مناسب عراق‌(واع)، وی ذکر شد کدام ممکن است فضای مذاکرات، آرام، خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود تفاهم بود. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد کدام ممکن است مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق {در این} مذاکرات حاضر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخصوص پرونده‌های بسیاری اجتناب کرده اند جمله پرونده امنیتی رایزنی شد.

الصحاف علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است این مذاکرات یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اساسی در روابط ۲ ملت تحمیل خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است روابط دیپلماتیک میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض اجتناب کرده اند سرگرفته شود. وی همراه خود ردیابی به عملکرد عراق در برگزاری چنین ذکر شد‌وگو‌هایی خاطرنشان کرد کدام ممکن است این ذکر شد‌وگو‌ها می‌تواند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق تحمیل تدریجی از عراق یکی اجتناب کرده اند طرف‌های مهم در قلمرو است.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق اخیرا در ذکر شد‌وگو همراه خود جامعه الجزیره ذکر شد کدام ممکن است دیدار فعلی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد در مرحله امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور افسران بلندپایه برگزار شد. وی ذکر شد: ۲ طرف سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی بر بالا عالی نظر تفاهم ۱۰‌بندی به هماهنگی رسیدند. آنها هماهنگی کردند کدام ممکن است در اطراف بعدی مذاکرات در مرحله دیپلماتیک برگزار شود. {در این} مذاکرات به موضوع تداوم منقل‌بس در یمن پرداخته شد. فواد حسین پیش اجتناب کرده اند این نیز آگاه بود: در اطراف پنجم مذاکرات میان ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران در بغداد در فضای مثبتی برگزار شد. بغداد میزبان در اطراف ششم مذاکرات ایرانی- سعودی نیز {خواهد بود}. وی علاوه بر این تاکید کرده بود کدام ممکن است عراق تمام امتحان شده‌های شخصی را به کار خواهد گرفت به همان اندازه جایگزین صحیح برای تحمیل تفاهم میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را فراهم تدریجی.

پیش‌تر عالی تأمین عراقی گفتن کرده بود کدام ممکن است در نشست ۲ هیات امنیتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون مشاور ایمنی سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سرویس داده ها عربستان حضور داشتند. وی ذکر شد: ۲ طرف {در این} نشست هماهنگی کردند کدام ممکن است به نشست‌های امنیتی بالا دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مذاکرات دیپلماتیک منتقل شوند. پیش بینی می‌رود کدام ممکن است در اطراف ششم مذاکرات نیز در ناخوشایند عراق برگزار شود. فضای نشست خوش بینانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف در خصوص برخی عوامل برای تحمیل فضای آرام میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض به هماهنگی رسیدند. نشست ایرانی -سعودی تعدادی از ساعات به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات ایرانی زیارت مذهبی نیز داشت، با این حال هیات سعودی دیرتر اجتناب کرده اند آنها بغداد را انصراف کرد.

اسبابک ها درمورد به در اطراف پنجم ذکر شد‌وگو بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان اجتناب کرده اند جمله سوالاتی بود کدام ممکن است در نشست روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال جاری اجتناب کرده اند سعید خطیب‌زاده پرسیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی تجهیزات دیپلماسی {در این} باره اظهار کرد: در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان همراه خود امتحان شده‌هایی کدام ممکن است مقامات عراق انجام داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت‌های مقامات عمان در روز ۵‌شنبه هفته قبلی (اول اردیبهشت) در بغداد برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوها رو به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه بود. چارچوب‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در گذشته پیش‌سوراخ بینی شده بود {در این} ذکر شد‌وگوها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ذکر شد‌وگوها انتقادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ذکر شد‌وگوها به مرحله سیاسی سطح عالی بهبود پیدا تدریجی، می‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است برای عجله شاهد پیشرفت‌های انتقادی در بخش‌های مختلف مورد ذکر شد‌وگو در چارچوب این مذاکرات باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این دانستن درباره احتمال دیدار وزرای خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان هم ادای احترام به شد: باقی مانده است در آن زمان قرار نداریم.

به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه «الصباح» عراق هم روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه {در این} باره نوشت: موفقیت ذکر شد‌وگوهای هیات ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی در حالی است کدام ممکن است عراق امتحان شده می‌تدریجی به همان اندازه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض را {به سمت} تحریک کردن صفحه جدیدی اجتناب کرده اند روابط پیش ببرد. روابطی کدام ممکن است در پایان به درآمد بغداد {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند فشار‌های تحریک کردن شده در قلمرو را کاهش دهد. دارایی ها آگاه علاوه بر این به این روزنامه آگاه‌اند کدام ممکن است «مذاکرات همراه خود هماهنگی در مرحله امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ ذکر شد‌وگوها به وزارتخانه‌های امور خارجه ۲ ملت بالا یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه مذاکرات دیپلماتیک همراه خود حضور افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات‌های ۲ ملت فراهم می تواند.»

در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوها قرار بود در اواخر اسفند ماه برگزار شود، ولی شبکه‌موقعیت یابی نورنیوز پیش اجتناب کرده اند برگزاری این نشست اجتناب کرده اند لغو یکجانبه این در اطراف اجتناب کرده اند مذاکرات اجتناب کرده اند سوی جمهوری اسلامی ایران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نیز آن را به اعدام شیعیان در آن نقطه در عربستان مرتبط دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا این مذاکرات حدود ۶ ماه متوقف ماند به همان اندازه اینکه عالی مقام وزارت امور خارجه عراق ۱۶ فروردین ماه سال جاری ۱۴۰۱ خبر داد کدام ممکن است محل کار نخست‌وزیری این ملت امتحان شده‌های شخصی را برای ازسرگیری ذکر شد‌وگو‌ها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد: «ایرانی‌ها تمایلی به تکرار ۴ فاصله قبلی ندارند. آنها می‌خواهند کدام ممکن است بر بالا محورهای مشخصی هماهنگی شود به همان اندازه این محورها مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل قرار گیرند. ماموریت عراق در جاری حاضر سوئیچ دیدگاه‌های ۲ طرف است.» بعد اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است فواد حسین، وزیر خارجه عراق ۲۴ فروردین در سفری کدام ممکن است به تهران داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشست خبری مشترک همراه خود حسین امیرعبداللهیان دانستن درباره در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان دقیق کرد: این ذکر شد‌وگوها یکپارچه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدتی متوقف شد. امیدواریم در اطراف بعدی این ذکر شد‌وگوها بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برگزار شود. خاص است کدام ممکن است ذکر شد‌وگو به همان اندازه الان در چارچوب مشارکت تجهیزات امنیتی ۲ طرف {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سمت ایران نمایندگانی اجتناب کرده اند وزارت خارجه بوده‌اند، ولی چارچوب ذکر شد‌وگوها بین تجهیزات‌های امنیتی {بوده است}. برخی امتیازات موجود است کدام ممکن است باید مطرح شود. امیدوارم سریع نشست بعدی برگزار شود. گمانه‌زنی‌هایی دانستن درباره زمان آن مطرح شده است، ولی به صراحت نمی‌توانم دانستن درباره زمان نشست بعدی صحبت کنم، ولی طرفین این تمایل را دارند نشست‌های شخصی را یکپارچه دهند.

اواخر فروردین ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد، مقام‌های ارشد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی برای افزایش روابط ۲ ملت در بغداد پایتخت عراق مذاکرات مستقیم برگزار کردند. دارایی ها مورد استناد فایننشال تایمز مدعی شدند، نخستین در اطراف مذاکرات مستقیم عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در گذشته تاریخی نهم آوریل (۲۰ فروردین) تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه یکی اجتناب کرده اند مقام‌ها، این ذکر شد‌وگوها، «خوش بینانه» {بوده است}. تعدادی از روز بعد اجتناب کرده اند تخلیه نهایی این خبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیرهای مختلف، محمد بن‌‌‌سلمان ولیعهد عربستان سعودی بامداد چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۲۸ آوریل ۲۰۲۱- در ذکر شد‌وگو همراه خود جامعه العربیه در {پاسخ به} پرسشی درخصوص احتمال برقراری روابط بین ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران، ذکر شد: «ایران عالی ملت همسایه است، {همه ما} امیدواریم کدام ممکن است اتصال خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایزی همراه خود ایران برقرار کنیم.» ولیعهد عربستان اضافه کرد: «ما خواهان آن نیستیم وضعیت در ایران روی حیله و تزویر باشد، ما خواهان کامیابی ایران هستیم.» او تاکید کرد کدام ممکن است ۲ ملت مزیت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقابلی برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان دارند.

رژیم لاغری سریع