اجتناب کرده اند ظاهر شد شهید مطهری عدالت اجتماعی لازمه عدالت مالی است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر -گروه دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آئین- فاطمه کهربائی: درست در این لحظه دوازدهم اردیبهشت سالروز بیانیه سوگند خورده درک شهید آیت الله مرتضی مطهری است. شهید آیت الله مرتضی مطهری اجتناب کرده اند معدود اندیشمندان معاصری است کدام ممکن است موضوعات آثار گفتاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتاری وی انتخاب فشرده‌ای را برای ادغام کردن می‌شود. اجتناب کرده اند این جهت است کدام ممکن است تحقیق آثار ایشان رمز و راز را در جنبه‌های مختلفی به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه می‌رساند.

به مقبول سالروز بیانیه سوگند خورده درک مطهری همراه خود قاسم پورحسن عضو هیأت آموزشی دانشکده علامه طباطبایی به گفتگو در خصوص عدالت مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در اندیشه شهید مطهر پرداختیم کدام ممکن است در شکسته نشده حاصل آن را می‌خوانید:

قاسم پورحسن در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود مهر در خصوص عدالت مالی، اجتماعی، سیاسی در اندیشه شهید مطهری خاص داشت: اجتناب کرده اند دهه ۳۰ شمسی متفکران ما خم شدن زیادی به ظاهر شد‌های عدالت محورانه داشتند؛ درک مطهری هم استثنا نبود. خم شدن عدالت محورانه سه رهیافت بی نظیر {در این} ۷۰ سال اجتناب کرده اند دهه ۳۰ در ایران تعیین کنید داده بود. عالی رهیافت، رهیافت اسلامی بود کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند متفکران اسلامی مساله عدالت را زیربنای گروه آرمانی اسلامی می‌دانستند کدام ممکن است حتی محققی مثل مرحوم حکیمی معتقد بود کدام ممکن است با بیرون عدالت، جمع کردن عالی گروه اسلامی بی معنا است. یعنی شالوده حقیقی گروه دینی عدالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر گروه‌ای نتواند عدالت را باور ببخشد تحت هیچ شرایطی حتی گروه اسلامی نیست چه برسد به گروه دینی. محمدتقی شریعتی، دکتر شریعتی، درک مطهری، مرحوم طالقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامه طباطبایی در داخل این دیدگاه قرار داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهری {به دلیل} رویکرد انضمامی به دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن‌هایی کدام ممکن است به بخش‌های اجتماعی داشت، عدالت را عالی ایده انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متافیزیک صرف نمی‌دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در کتاب عدل الهی وقتی می‌خواهد دانستن درباره خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدل حرف بزند ۹ در ذیل عنایت خدا اما علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند اوصاف خدا مطرح می‌تنبل کدام ممکن است ثمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردش را در گروه انسانی می بیند.

وی افزود: رویکرد دوم، رویکردی بود کدام ممکن است ظاهر شد چپ بود. سوسیال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ظاهر شد چپ عالی ظاهر شد اطراف در دهه ۲۰ ایران بود. در داخل جنبش‌های چپ این ایجاد کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی مرحوم شریعتی وقتی کدام ممکن است ابوذر می‌نویسد وقتی دارد عملکرد بنیادین گروه اسلامی را خاص می‌تنبل اجتناب کرده اند اسلام سوسیالیستی سخن می‌گوید. دغدغه اش سوسیالیست نیست. دغدغه اش عدالت است. با این حال عدالت را در داخل ظاهر شد سوسیالیسم می بیند. یعنی چون باور پیدا کرده است آن را پر اهمیت می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌تنبل به همان اندازه به طور گسترده شیعه را هم بر ایده عدالت تفسیر تنبل کدام ممکن است رأس این تفسیر نگاهش به امیر المومنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهج البلاغه است کدام ممکن است مطهری هم در سیری در نهج البلاغه همین دیدگاه را دارد. در تفسیر خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه همین را تاکید می‌تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیدگاه امیر المومنین عدالت مهم‌تر اجتناب کرده اند امکانات است. برای اینکه امیرالمومنین فرمود کدام ممکن است بالاترین حقی کدام ممکن است خداوند در گروه بین امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تحمیل کرده مساله حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت است. اگر پرچم‌های عدالت به اهتزار دربیاید عرف‌های دینی می‌تواند جاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الا جاری نمی‌شود این تصریح درک مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه است در تفسیر خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه است.

پورحسن اضافه کرد: دیدگاه دوم کدام ممکن است چپ است دیدگاه غالب ایران بوده در دهه ۲۰-۳۰. حتی آل احمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران کدام ممکن است در واقع مطهری همراه خود این ظاهر شد دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت‌هایش همراه خود مرحوم شریعتی اجتناب کرده اند این حیث به لحاظ بنیان‌های ذهنی است. یعنی معتقد است کدام ممکن است در داخل دین اسلام، ما رهیافت عدالت داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیازی نیست} عدالت را اجتناب کرده اند خواستن سوسیالیسم بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دین پیوند بزنیم. ظاهر شد سوم نگاهی بود کدام ممکن است مغرب پایین به واسطه انباشتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی به وجود آمده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفلتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند عدالت شده بود خرس تأثیر متفکران غرب دیدنی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افرادی که برای بررسی فاصله جدید، عقلانیت جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی داشتند معتقد بودند دیدگاه لیبرالیسم می‌تواند خودش را در پرتو عدالت تبدیل کردن تنبل.

بازخوانی دینی راهکاری اساسی است

این درک دانشکده تصدیق شد: این سه رهیافت در گروه ما وجود داشت. رهیافت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهیافت چپ فوق العاده نیرومند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهری امتحان شده کرده بود کدام ممکن است همراه خود نقد ظاهر شد‌های لیبرالیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد‌های چپ، بازخوانی اساسی را به واسطه دینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند لحاظ ذهنی به علامه طباطبایی داشت دستاوردهای مطهری را باید در ذیل علامه طباطبایی دید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی مطهری هم تاکید می‌تنبل کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن دارم اجتناب کرده اند علامه طباطبایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فهم، فهم داخل دین است با این حال بر بنیادهای عقلانیت. ۹ بر بنیادهای افراط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریط. لذا اجتناب کرده اند این حیث است کدام ممکن است خوانش مطهری اجتناب کرده اند عدالت اجتماعی هر دو عدالت مالی هر دو عدالت توزیعی می‌تواند پر اهمیت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فوق العاده اجتناب کرده اند آثار مطهری این خودش را نماد می‌دهد.

وی تصریح کرد: متفکران ما به واسطه شکست‌های پیاپی جنبش‌های اجتماعی اجتناب کرده اند جمله جنبش مشروطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد استبداد پهلوی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شکست نهضت صنعت سراسری شدن نفت، عالی سرخوردگی در اینها تحمیل شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همین است عدالت روی آوردند. این شکست‌ها سبب شده بود به همان اندازه تنها به ایده عدالت ملاحظه نکنند اما علاوه بر این به عدالتی کدام ممکن است باور پیدا تنبل هدف اصلی داشتند. یعنی اجتناب کرده اند ظاهر شد متافیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتزاعی در باب عدالت رفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} عدالت انضمامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس حرکت کردند. لذا همین جا است کدام ممکن است مطهری هم متوجه عدالت مالی است هم اجتماعی.

پورقاسم اضافه کرد: در واقع در بخش عدالت مالی دیدگاه مطهری واجد نقدهایی است با این حال در بخش عدالت اجتماعی چون دیدگاه مطهری عمدتاً برگرفته اجتناب کرده اند دارایی ها بی نظیر اسلامی است یعنی متون قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهج البلاغه است به این لحاظ جلوه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان زیادی را به خودش جلب کرده کدام ممکن است می‌شود در پرتو بازخوانی عقلانی اجتناب کرده اند متون اسلامی عدالتی را رئوس مطالب بکنیم کدام ممکن است درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن بشر را کم بکند. این یکی اجتناب کرده اند بنیادهای مهم در نظر گرفتن علامه طباطبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهری در باب دین است. یعنی اجتناب کرده اند دیدگاه آنها مناسب است کدام ممکن است ما در خواستار دین باید خاستگاه الهی را جستجو کنیم. با این حال ثمره را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاورد این جستجو چه {باید باشد}؟ دین باید برای گروه صلح بیاورد. استراحت بیاورد. شأنیت انسان را بیاورد. کرامت انسان را بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارت از محسوس درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن بشر را کم تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید الا دین ثمره‌ای نخواهد داشت. دین چطور می‌تواند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن بشر را کم تنبل همراه خود استقرار عدالت. با بیرون عدالت نمی‌تواند. ممکن است هر مقدار نصیحت بکنید اصل اخلاقی بدهید درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن بشر همراه خود باور عدالت اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.

امکانات با بیرون پشتوانه اخلاق سلطه است

این مدرس دانشکده خاطر نماد کرد: امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ۳۳ نهج البلاغه وقتی ابن عباس می پرسد حالا کدام ممکن است امکانات انگشت مان به اینجا رسید ما می‌توانیم در پرتو امکانات حق مان را بگیریم؟ فرمایش امیرالمومنین (ع) اینجا است کدام ممکن است ابن عباس! امکانات فی نفسه ارزشی ندارد. عین همین فرمایش در تعبیر علامه طباطبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهری است. نظام امکانات چیرگی ندارد؛ اما علاوه بر این نظام عدالت چیرگی دارد. امکانات فی نفسه ارزشی ندارد تا ممکن است بتوانید به امکانات، عدالت تزریق کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مقهور امکانات اخلاق شود. این یکی اجتناب کرده اند معضلاتی است کدام ممکن است درست در این لحظه هم در دنیای اسلام همراه خود آن رو به رو هستیم. امکانات با بیرون پشتوانه اخلاق، امکانات با بیرون پشتوانه عدالت، سلطه است. غلبه است، چیرگی است. ۹ قدرتی کدام ممکن است همراه خود فرزانگی باید توأم شود.

پورقاسم اظهار داشت: بر همین مبنا درک مطهری انگشت به خوانش مجدد عرف اسلامی می‌زند. علامه طباطبایی سنن النبی می‌نویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی دارد اجتناب کرده اند شیعه حرف می‌زند عنوان می‌تنبل معارف شیعه در سرتاسر عقلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهری شاهد این دستاوردهای علامه طباطبایی است. لذا مطهری را کنار نمی‌توان خواند. مطهری را باید در داخل این منظومه ذهنی کدام ممکن است متفکران اسلامی همچون آیت الله بروجردی، حضرت امام خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامه طباطبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران در آن قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشیدند در وسط جدید، بازخوانی نیرومندی اجتناب کرده اند عرف اسلامی به انگشت دهند. لذا مطهری هم این دیدگاه را قبول دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آثارش هم خاص می‌تنبل. کدام ممکن است باید شما اجتناب کرده اند اسلام عدالت را بردارید همراه خود عالی دین ناقصی رو به رو می‌شوید کدام ممکن است هیچ دستاورد اجتماعی نخواهد داشت. لذا اجتناب کرده اند دیدگاه مطهری، عدالت اجتماعی، اجتناب کرده اند عدالت اقصادی مهم‌تر است. ۹ اینکه عدالت مالی مهم نباشد اما علاوه بر این در ذیل این عدالت است کدام ممکن است عدالت مالی را می‌توان به انگشت آورد. یعنی باید شما در گروه نتوانید شأن انسان را رعایت کنید، میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتب انسان به گونه‌ای باشد کدام ممکن است انسانی دفن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی ارباب گونه در گروه وجود داشته باشد به عدالت نمی‌رسید. دقیقاً تعبیری کدام ممکن است مطهری دانستن درباره تمایز میان آزادی مذهبی همراه خود آزادی خالص دارد همین است.

وی خاص داشت: همین ظاهر شد در متفکران عکس مربوط به علامه جعفری موجود است. اجتناب کرده اند دیدگاه علامه جعفری کدام ممکن است متأثر اجتناب کرده اند علامه طباطبایی است وقتی تمایز میان حیات خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات ارزان را مطرح می‌شود حیات خالص در آن عدالت نیست. اما علاوه بر این در آن سلطه است کدام ممکن است علامه طباطبایی در اعتباریات هم می‌گوید ولی حیات ارزان عدالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات ارزان است کدام ممکن است همراه خود آموزه‌های اسلام سازگار باشد. مطهری معتقد است کدام ممکن است شخصی عدالت مورد پاداش همه است با این حال در باب باور است کدام ممکن است ما باید آن را جستجو کنیم. اجتناب کرده اند این لحاظ است کدام ممکن است تحقیق انضمامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق عینی مطهری در بابت باور عدالت سبب شده است کدام ممکن است درست در این لحظه مطهری را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند متفکران پیش گام در خواستار عدالت بدانیم.

توجه بخشی به گروه، گام اول باور عدالت

وی در خصوص ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای باور عدالت تصدیق شد: متفکران مغرب پایین یکی اجتناب کرده اند نزاع‌هایشان در باب مساله چگونگی به کار تعطیل عدالت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهری همراه خود ملاحظه به توجه نسبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند متفکران مغرب پایین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی پای در عرف اسلامی دارد سه مرحله را برای باور عدالت در آثارش مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مرتبه اول توجه است کدام ممکن است مطهری حتی در باب تمدن اسلامی معتقد است ما نمی‌توانیم اجتناب کرده اند وضعیت نه گفتن پوست بیاییم تا ابتدا گروه توجه پیدا تنبل. مطهری معتقد است کدام ممکن است حکمت نظری، فرزانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه در گروه اسلامی گام اول است. یعنی اگر مطهری کوشش می‌تنبل کدام ممکن است بگوید دچار غفلت از حداکثر چرا در خواب هستید چرا بیدار نمی‌شوید این ساده عالی خطابه نیست یعنی معتقد {است تا} روزی کدام ممکن است واجد بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه نشویم، نمی‌توانیم به اهمیت عدالت ملاحظه پیدا کنیم. این گام اول است کدام ممکن است می‌تواند پای در عرف اسلامی داشته باشد چرا کدام ممکن است در آیات قرآن مساله بیداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اهمیت فوق العاده زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم متفکران غربی معتقدند کدام ممکن است فاصله جدید آنها بر ایده التفات به توجه تعیین کنید گرفت.

درک مطهری معتقد است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند وظایف متفکران اسلامی اینجا است کدام ممکن است میراث اسلامی را یک بار دیگر بخوانند. انگشت به بازخوانی این عرف بزنند

این پژوهشگر شکسته نشده داد: گام دومی کدام ممکن است درک مطهری خاص می‌تنبل بازجست در آموزه‌های اسلامی است. یعنی مطهری معتقد است همراه خود ملاحظه به تحقیق‌ای کدام ممکن است در مغرب پایین داشتم دیدگاه غربی ناکارآمد است هر دو لجباز است. اجتناب کرده اند دیدگاه شهید مطهری ما شالوده‌های کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسنده در آموزه‌های اسلامی در باب چگونگی باور عدالت داریم. اجتناب کرده اند تذکر او این گونه نیست کدام ممکن است ممکن است ابتدا عالی گروه اسلامی به وجود بیاورید بعد عدالت را تزریق کنید. اصلاً با بیرون عدالت گروه اسلامی باور پیدا نمی‌تنبل. این مساله مهمی است. فوق العاده ضروری است. یعنی باید شما واجد نظام دانایی بیشتر مبتنی بر عدالت نباشید گروه جذاب به وجود نمی‌آید. پس اجتناب کرده اند دیدگاه مطهری بازخوانی آموزه‌ها درو کردن می‌شود. این دلیل است است کدام ممکن است مطهری معتقد است متعدد اجتناب کرده اند افرادی که به عدالت چپ سوسیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب روی آوردند توجه درستی اجتناب کرده اند آموزه‌های اسلامی ندارند کدام ممکن است این ظاهر شد مطهری برای ادغام کردن شبیه به نقدهایی است کدام ممکن است به مرحوم شریعتی دارد. یعنی معتقد است کدام ممکن است ما نمی‌توانیم همراه خود دیدگاه گروهی چون ماسینیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران اجتناب کرده اند عدالتی کدام ممکن است در اندیشه‌های پیامبر اکرم (ص)، آیات قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرالمومنین است (ع) به آن است انگشت پیدا کنیم. لذا مطهری معتقد است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند وظایف متفکران اسلامی اینجا است کدام ممکن است میراث اسلامی را یک بار دیگر بخوانند. انگشت به بازخوانی این عرف بزنند.

حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت اولی اجتناب کرده اند امکانات است

پورقاسم تاکید کرد: گام سوم اینجا است کدام ممکن است ما به همان اندازه روزی کدام ممکن است نتوانیم دانایی، فرزانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد دقیق به عدالت را بر امکانات غلبه دهیم به نتیجه نخواهیم رسید. این یکی اجتناب کرده اند چهره‌های مانیفست خطبه ۲۱۶ است. یعنی در خطبه ۲۱۶ امیرالمومنین (ع) در بالای هرم، اول حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد امکانات را لحاظ می‌تنبل. اجتناب کرده اند دیدگاه مطهری فرمایش امیر المومنین (ع) به این هدف مناسب است کدام ممکن است اگر گروه‌ای بیشتر مبتنی بر این گونه باشد یعنی ابتدا بیشتر مبتنی بر حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت باشد بعد عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد در انتهای اینها امکانات قرار بگیرد، در آن صورت است کدام ممکن است ممکن است می‌توانید عدالت را باور ببخشید. چون امکانات چیرگی بر ممکن است ندارد اما علاوه بر این عدالت چیرگی دارد این ساختار سه مرحله شبیه تر است هرم است. کدام ممکن است در رأس هرم چه چیزی قرار بگیرد. اجتناب کرده اند دیدگاه مطهری {در این} هرم عدالت بهتر اجتناب کرده اند امکانات است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت است کدام ممکن است می‌گوید چه قدرتی. این چه قدرتی همانی است کدام ممکن است سهروردی در نهایت کتاب المطارحات خاص می‌تنبل اگر قدرتی همراه خود فرزانگی توأم بشود گروه نورانی احتمالاً وجود خواهد داشت. لذا اجتناب کرده اند دیدگاه درک مطهری ما می‌توانیم مساله عدالت را پوست اجتناب کرده اند ایده پردازی‌های انتزاعی در گروه باور ببخشیم در صورتی کدام ممکن است به اهمیت عدالت توجه داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیادهای اسلامی را مبنا قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارونگی نسبت به امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق تحمیل کنیم.