اختلاف دما در اصفهان ۳۵ سطح است
پیش سوراخ بینی تبدیل می شود دمای هوا در استان های خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیبانک به ۳۵ سطح سانتیگراد برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین سطح بوئین میاندشت با سطح صفر سطح سانتیگراد است.