ادعا پایانی نشست ریاض دانستن درباره یمن – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند این ادعا ادعا کرد نشست مشورتی ریاض کدام ممکن است مقامات نجات سراسری یمن در آن حضور نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانه رفع فاجعه یمن برگزار شد، همراه خود صدور ادعا ای به بالا رسید.

در ادعا پایانی بر نیاز جدا گذاشتن راه رفع های ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشستن بر اوج میز مذاکره برای مکان یابی راه رفع سیاسی برای فاجعه یمن تاکید شد.

{در این} ادعا اجتناب کرده اند انتخاب عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مخلوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراری یمن برای تشکیل شورای ریاست جمهوری استقبال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت ها را به برگزاری دوره ها مشترک فراخوانده است.

این ادعا علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است بلند مدت یمن هر دو بلند مدت شورای همکاری خلیج فارس منع شده است.

سخنگوی گروه انصارالله یمن روز پنجشنبه در پاسخ به تشکیل شورای مدیریت ریاست جمهوری ذکر شد: هرگونه ورزش در خارج اجتناب کرده اند مرزهای یمن ساده خوب راهنمایی مضحک است.

محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن به تشکیل شورای مدیریت ریاست جمهوری در ریاض پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز پنجشنبه مورد انتقاد از حداکثر قرار گرفت.

بر مقدمه این گزارش، سخنگوی جنبش انصارالله ذکر شد: مردمان یمن هستند کدام ممکن است برای جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت شخصی انتخاب می گیرند ۹ هیچکس. هر گونه ورزش در خارج اجتناب کرده اند مرزهای یمن ساده خوب حاضر مضحک است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه یمن الخبر پیشتر به نقل اجتناب کرده اند منابعی در ریاض گزارش داده بود کدام ممکن است این عربستان سعودی بود کدام ممکن است منصور هادی را سرنگون کرد. منصور هادی هم اکنون در حصر خانگی رفتن می برد.

القاعده علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است عربستان سعودی شورای مدیریت ریاست جمهوری یمن را تشکیل داده است. عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مخلوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراری یمن پیشتر اجتناب کرده اند تشکیل شورای مدیریت ریاست جمهوری خبر داده بود. عبد ربه منصور هادی تمام اختیارات شخصی را به شورای مدیریت ریاست جمهوری سپرد.

رشاد محمد العلیمی ریاست شورای مدیریت ریاست جمهوری را بر عهده می تواند داشته باشد. شورای فرماندهی ریاست جمهوری وظیفه مدیریت سیاسی، ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی مقامات مستعفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراری یمن را بر عهده دارد.

بر مقدمه برخی دارایی ها، شورای مدیریت ریاست جمهوری متشکل اجتناب کرده اند هشت نفره است: «سلطان علی العراده»، «طارق محمد صالح»، «عبدالرحمن ابوزرعه»، «عبدالله العلیمی بوزیر»، «عثمان مجالی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عیداروس آل». الزبیدی «اعضای این شورا. هوم. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی اجتناب کرده اند برکناری عبد ربه منصور هادی توسط عربستان سعودی اجتناب کرده اند امکانات بود.