اردوغان از پوتین در مورد اوکراین تشکر کرد
نیروگاه زاپروژیه که بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا محسوب می شود، در هفته های اخیر در خط مقدم مناقشه روسیه و اوکراین بوده است و بمباران های مکرر ارتش اوکراین در روزهای اخیر نگرانی هایی را در مورد این نیروگاه ایجاد کرده است. وقوع فاجعه ای مشابه فاجعه چرنوبیل.