اردوی خدمه سراسری اسکیت بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان در راستای آمادگی برای ورزشی های آسیایی برگزار شد


به گزارش خبرگزاری فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند فدراسیون اسنوبورد، اردوی آمادگی خدمه سراسری اسکیت سرعت بزرگسالان اطمینان حاصل شود که آشنایی با ورزشکاران برگزیده شده در بخش بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان برگزار تبدیل می شود.

این اردو اطمینان حاصل شود که حضور در ورزشی های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۰ لغایت پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه در تهران زیر تذکر کادر فنی برگزار تبدیل می شود.

گفتنی است {در این} اردو ۱۰ شرکت کننده خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ شرکت کننده خانم دعوت شدند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید