ارسال اولین زیارت حج ۱۴۰۱
هزینه ارزی سفر زائران در سال ۱۴۰۱ در جریانات ۹۰۰۰ تومانی محاسبه شد که در ابتدا از ۳۴ تا ۳۴۱ هزار تومان تا ۳۸ تا ۴۰۰ هزار تومان گزارش شد. ۳۷ میلیون تومان به ۴۵ میلیون افزایش یافت. تومانید