از زبان محمد اسلام شرط روشن شدن دوربین های آژانس
اسلامی در مورد اینکه آیا در صورت توافق برجام، دوربین‌ها روشن و فعال می‌شوند یا خیر، گفت: شرط حذف آن این است که همه موارد ادعا شده را کنار بگذارند و امروز گزارش می‌دهیم تا زمانی که به وظایف خود و ادعای خود برگردند. وظایف. و موارد نادرست آن را رها نکنید، دوربین نصب نمی شود.