اسامی اصلی بدهکاران به موسسه مالی رفاه کارمندان گفتن شد
لیست بخشی اجتناب کرده اند بدهکاران مطالبات نامشخص الوصول بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ میلیارد ریال موسسه مالی رفاه کارمندان در نهایت اسفند ماه سال قبلی