استاندار اردستان اصفهان: تقریباً در مورد افزایش حقوق کارمندان باید مراقب بود کدام ممکن است این پول خرج داروها مخدر نشود.
فرماندار اردستان با خاص اینکه شاید در دسترس بودن کنندگان دانش ناپاک ترین، ناپاک ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظالم ترین اشخاص حقیقی باشند، افزود: این اشخاص حقیقی داروها مخدر را بین اطلاعات آموزان، خانمها خانه دار، کارمندان، فقرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان meting out می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها را با ضرر مواجه می کنند. .

رژیم لاغری سریع