استخدام ۱۰۰ هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت: تعرفه ها و افزایش حق پرستاری یکی از راه های جبران زحمات این قشر فداکار و انگیزه عدم مهاجرت پرستاران است که باید در برنامه و بودجه سازمان در نظر گرفته شود. اعتبارات مطلوب در نظر گرفته شود.