استعلام جریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر بلافاصله با پلاکاستعلام جریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر بلافاصله با پلاک