استفاده اجتناب کرده اند راه آهن تبریز – بوستان آباد اولین ماموریت ریلی مقامات بی نظیر است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، استاندار آذربایجان شرقی به در کنار معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود زیربناهای بار ملت اجتناب کرده اند ماموریت های قطعه ششم تبریز – ارومیه بازدید کرد. آزادراه. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه راه آهن خاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده راه آهن تبریز – بوستان آباد.

خیرالله خادمی معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در محیط این بازدیدها جاده بوستان آباد – تبریز را جاده ریلی شمال غرب ملت دانست کدام ممکن است به سیستم پیمانکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش اجرایی تزریق شهرت می تدریجی. کمتر از به همان اندازه سه ماه شاهد پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این ماموریت خواهیم بود.

وی ذکر شد: این ماموریت اولین ماموریت ریلی {خواهد بود} کدام ممکن است کمتر از در ابتدای تابستان توسط مقامات حضرت آیت الله العظمی به استفاده می رسد.

گزارش فارس حاکی است کدام ممکن است راه آهن میانه – بستان آباد – تبریز به اندازه ۲۰۳ کیلومتر اجتناب کرده اند ایستگاه میانه امروزی تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خیابان ای نسبتاً کوهستانی اجتناب کرده اند شهرهای ترکمنستان، بوستان آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باسمنج می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایستگاه خاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به راه آهن کنونی می رسد. ایستگاه. تبریز وصل تبدیل می شود.

میانبر تحمیل شده در ماموریت راه آهن تبریز – میانه، فضا خیابان تبریز – تهران را حدود ۱۳۰ کیلومتر کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بازدید تبریز به تهران را حدود ۴ به همان اندازه ۵ ساعت کاهش می دهد.

جاده آهن جدید ۱۳۲ کیلومتری میانا به بستان آباد در آذرماه ۱۳۷۸ به استفاده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آهن بین بستان آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاوران هم اکنون در جاری استفاده است.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ماموریت راه آهن میانه – بستان آباد – تبریز، ترانزیت راه آهن ایران برای اولین بار همراه خود اروپا مرتبط تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن همراه خود نخجوان، ایروان، تفلیس اجتناب کرده اند طریق جلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مرزهای زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی باعث افزایش مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات در سراسر جهان تبدیل می شود. کالا به ملت در صدر جمهوری های آذربایجان، ارمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه.

طراحی ۴۸۰ کیلومتر آزادراه آذربایجان شرقی

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود ردیابی به اینکه ۴۸۰ کیلومتر آزادراه برای آذربایجان شرقی طراحی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ آزادراه مهم توسط دست اجراست، افزود: ۶۷۰ کیلومتر آزادراه نیز پیش سوراخ بینی شده کدام ممکن است ۲۳۰ کیلومتر آن پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نیز انجام تبدیل می شود. در ۴ سال پایان دادن شود.

وی ذکر شد: امیدواریم آزادراه های مهم استان کدام ممکن است تقویت می کند جامعه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریدورهای حیاتی است، به تعهدات مقامات به طور مکرر حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات بخش شخصی نمایان شود به همان اندازه شاهد استفاده اجتناب کرده اند این ماموریت ها باشیم. منصفانه فاصله روزی خاص».

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید