اشکال عدم امکان احراز هویت دارنده مقوا بنزین


یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری جایگاه داران اظهار داشت: احراز هویت خریدار در زمان بنزین گیری بر عهده جایگاه داران نیست.

نمره دردسرنمره دردسر

آقای امیری اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری جایگاه داران سوخت اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند کارمندان این جایگاه {به دلیل} استفاده اجتناب کرده اند مقوا با بیرون مقوا توسط نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی جریمه می شوند در حالی کدام ممکن است صاحب پست {نمی تواند} هویت شخصی را تایید تنبل. مقوا تک تک اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمشده مجوز قانونی است.

او می گوید: «وقتی خریدار به جایگاه می آید، مقوا بنزین شخصی را موجود در تجهیزات می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گیری می تنبل. احراز هویت خریدار در زمان بنزین گیری بر عهده صاحبان جایگاه نیست. الگوی هایی موجود است کدام ممکن است سرپرست ایستگاه تقاضا شناسنامه می تنبل، نبرد تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیب دادگاه اجرایی سرپرست ایستگاه را محکوم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم به عدم این را امتحان کنید می دهد.

آقای امیری اظهار داشت: ما حق نداریم اجتناب کرده اند کسی بپرسیم کدام ممکن است مقوا بنزین متعلق به شماست هر دو خیر؟ ما در کنترل بازرسی افراد نیستیم. این سفارش نمایندگی منتشر شده فرآورده های نفتی گاهی در نتیجه مشکلات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد در محل تبدیل می شود.

پیش اجتناب کرده اند این سخنگوی نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی کسب اطلاعات در مورد احتمال سوء استفاده برخی اجتناب کرده اند کارمندان پمپ بنزین اجتناب کرده اند مقوا های مفقود شده، اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر امنیتی امکان سوء استفاده خصوصی اجتناب کرده اند رمز بی جا مقوا بنزین {وجود ندارد}. ۹ رمز؛” با این حال افراد باید در نگهداری مقوا بنزین خصوصی شخصی نهایت دقت را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت مفقود شدن آن سریعا همراه خود پلیس +۱۰ تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا بنزین زودتر را غیرفعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا المثنی کنند.