اصلاح دیدگاه هوانوردی
صنعت هوانوردی ما گاهی اجتناب کرده اند ورود تعدادی از هواپیمای عجیب و غریب به وجد می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی اجتناب کرده اند لمس کردن شبیه به هواپیمای معاصر وارد عصبانی می‌شود، با این حال باید به خاطر داشت کدام ممکن است مدیریت دقیق می‌تواند تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها را به حداقل برساند، متعاقباً در مقاله بی نظیر همه هدف اصلی بر مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز اجرایی {خواهد بود}.