اصلاح گسترش نوسانات دسترس در بازار اول فرابورس


گسترش نوسانات دسترس در بازار اول فرابورس اجتناب کرده اند ۲۹ فروردین ۶ سهم {خواهد بود}.

بازار دامنه نوسان اول فراپورت تغییر کردیبازار دامنه نوسان اول فراپورت تغییر کردی

سرپرست نظارت بر بورس اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار اظهار داشت: بر ایده انتخاب ها متعهد شدن شده، پیش فرض به صورت متقارن منصفانه سهم به گسترش نوسانات بازار اول بورس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اضافه شود. اجتناب کرده اند هفته بلند مدت پیشنهادات این بازار ۶ سهم نوسان ممکن است داشته باشد.

سیدمهدی بارشینی به مصوبات هیات مدیره نمایندگی بورس در زمینه اصلاح میزان نوسانات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اصلاح میزان نوسان در هیات مدیره نمایندگی بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت باقی مانده آن به پایان رسید. . این انتخاب ها به مسئولان بازار سرمایه ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: بر ایده انتخاب ها متعهد شدن شده پیش فرض به ترتیب منصفانه سهم به گسترش نوسانات بورس اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادات {در این} بازار همراه خود گسترش نوسان ۶ انجام شود. سهم، با این حال بازار دوم دارای گسترش نوسان ۵ سهم است.”

به آموزش داده شده است پارچینی، این انتخاب اجتناب کرده اند دوشنبه هفته بلند مدت اجباری الاجرا تبدیل می شود.

سرپرست نظارت بر بورس اوراق بهادار در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه گسترش نوسانات به همان اندازه نوک بهار ۶ سهم است هر دو خیر، اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند بازرسی شرایط تحمیل شده، تصمیماتی {برای تغییر} مجدد گسترش نوسان متعهد شدن تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: خاص نیست چه روزی گسترش نوسانات یک بار دیگر اصلاح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است این اقدام برای منصفانه فاصله سه ماهه هر دو شش ماهه مجدد اعمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مجدد گسترش نوسانات در این سیستم هیئت مدیره است. بورس اوراق بهادار.»

4gl4jgmn9j8sx3h9j4t.jpg