اطلاعات جدید اجتناب کرده اند تعدیل بازنشستگی


رئیس سندیکای ایثارگران محله کار تاکید کرد: پیش بینی داریم احکام بازنشستگان تامین اجتماعی…

اخبار جدید از تناسب حقوق سازىاخبار جدید از تناسب حقوق سازى

رئیس صفحه بحث صنفی ایثارگران کانون کارگری تایید کرد: پیش بینی داریم پس اجتناب کرده اند تطبیق ۱۴۰۱ احکام بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شود.

حسن صادقی در منتشر شده خشمگین اینستاگرام کارمندان ایرانی همراه خود ردیابی به گذشته تاریخی افزایش کت و شلوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مستمری ۱۴۰۰ ساله ذکر شد: در زمان تصمیم گیری رقم آخرین افزایش کت و شلوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مستمری ۱۴۰۰ انتخاب های مختلفی مطرح شد. .

وی شکسته نشده داد: تاکید ما بر اینجا است کدام ممکن است مستمری بازنشستگان همراه خود رعایت دستور مطابقت برابر همراه خود حقوق شهروندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان نباشد.

النا نوست: رئیس اتحادیه ایثارگران اجتناب کرده اند محله کارگری همراه خود خاص اینکه اجتناب کرده اند طریق دارایی ها شخصی اطلاعاتی با توجه به حقوق کارگران مقامات به انگشت آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایمان خاص شد حداقل حقوق این قشر برای سال ۱۴۰۰ کمتر اجتناب کرده اند ۴ میلیون نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۰ هزار تومان ذکر شد: اجتناب کرده اند زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات بحث، ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان شناخته شده به عنوان حداقل مستمری مستمری بگیران تصمیم گیری شد. بعد از همه قرار بود ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تومان باشد کدام ممکن است ۱۰۰ هزار تومان ندادند!

صادقی همراه خود ردیابی به تقاضا بازنشستگان تامین اجتماعی برای اصلاح ۱۴۰۰، تصریح کرد: ۲۵ نسبت اجتناب کرده اند اصلاح ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱ همچنان در تلاش گروه تامین اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم صنوبر طبق مفاد سال ۱۴۰۱ انجام شود.

وی افزود: گروه تامین اجتماعی اصرار داشت ۱۴۰۰ مابقی را ساده برای واسطه ها اعمال تنبل، با این حال قبول نکردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کردیم کدام ممکن است برای همه باشد حتی برای افرادی که غیر از ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان حداقل ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان هستند. ۳۰۰ هزار تومان دریافتی در سال ۱۴۰۰.

رئیس سندیکای ایثارگران اجتناب کرده اند محله کارگری همراه خود خاص اینکه ۲۵ نسبت مطالبات مستمری بگیران در سال ۱۴۰۰ خوب چهارم عملکرد مستمری سال ۱۴۰۰ را محافظت می‌دهد، ذکر شد: مطالبات مستمری بگیران برای ابن بابات ۶۷۵ هزار تومان است. پیش بینی داریم بازنشستگان تامین اجتماعی پس اجتناب کرده اند اصلاح ۱۴۰۱ مورد انتخاب کردن قرار گیرند.

الصادقی همراه خود ردیابی به اعمال افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان اجتناب کرده اند تمامی صندوق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تفکیک تامین اجتماعی اجتناب کرده اند آنها در شرایطی کدام ممکن است این گروه اصول خاص شخصی را دارد، ذکر شد: منتظر هستیم به همان اندازه بودجه ۱۴۰۱ پایان دادن شود. اصلاح شد برابر مصوبه شورای برتر کار با توجه به دستمزد ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار همراه خود بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی مطابق چرخ دنده ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی.

وی افزود: اگر افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا کنند، قبول نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ قطعی می دهیم. بعد از همه ما بافت می کنیم کدام ممکن است موضوع رفع شده است، با این حال حتی وقتی به سختی در انتخاب شورای برتر کار دخالت شود، پاسخ شخصی را اجتناب کرده اند ما خواهند گرفت.