اطلاعیه اتاق اصناف در خصوص اجرای قانون پایانه های مغازه و نظام مالیاتی
مشخصات اسناد و شاخص های فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد حافظه مالیاتی و فرمت شماره مالیاتی منحصر به فرد و دستورالعمل فنی برای اتصال به سامانه مودیان، برای استفاده مودیان تجاری و اتحادیه های صنفی منتشر شده است.