اعتراف کارمند به قتل کارفرما
جوان ۴ ساعت بعد اجتناب کرده اند قتل بازداشت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف کرد در پی نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاجره لفظی کارفرمایش را کشته است.