اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای نظام پزشکی ملت: دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند بردن ۴۲۰۰ تومان صرف کاهش قیمت های معامله با شود.
در شرایطی کدام ممکن است تعرفه شرکت ها تشخیصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی در سال ۱۴۰۱ با قیمت دقیق شرکت ها شکاف زیادی دارد، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند بردن ۴۲۰۰ تومان صرف کاهش قیمت معامله با اشخاص حقیقی شود.