افزایش معافیت مالیاتی درآمد سپرده کسی حقوقی


رئیس گروه امور مالیاتی ملت ذکر شد: در قوانین بودجه سال جاری معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات …

معافیت ملیتی، سود سپردهمعافیت ملیتی، سود سپرده

رئیس گروه امور مالیاتی ملت ذکر شد: در قوانین بودجه امسال معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی داروها نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این معافیت مالیاتی سپرده های بانکی کسی حقوقی لغو شده است. “

با اشاره به پوشش کاهش وابستگی بودجه مقامات به درآمدهای نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله درآمدهای مالیاتی در مقابل درآمدهای نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تامین قیمت های جاری مقامات اجتناب کرده اند محل مالیات، اجرای معافیت های مالیاتی متمرکز، سیستماتیک، در پایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود حیاتی است.

بعد از همه مبانی بودجه گاهی معافیت های مالیاتی نامحدودی را برای الهام بخش فعالان مالی به در مناطق محروم پیش سوراخ بینی می تدریجی، در حالی کدام ممکن است معافیت ها باید محدود، مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بندی شده باشد.

در جاری حاضر سهم درآمد مالیاتی در ساخت ناخالص خانه ایران کمتر اجتناب کرده اند ۶ سهم است در حالی کدام ممکن است این رقم منطقیدر دنیا اجتناب کرده اند ۱۰ سهم فراتر گذشت است، متعاقباً معافیت های مالیاتی باید مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان باشد.

در همین اتصال داود منظور رئیس گروه امور مالیاتی ملت در صفحه توئیتر شخصی نوشت: لغو. کاهش تدریجی معافیت های مالیاتی عملکرد موثری در عادلانه شدن نظام مالیاتی می تواند داشته باشد.