افزایش ۴۵ درصدی ساخت سایپا در سال جدید


مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اجتناب کرده اند افزایش ۴۵ درصدی ساخت خودرو در سال جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروه خودروسازی سایپا …

45 آوزایش در دراسدی، پرورش سایپا در سالید45 آوزایش در دراسدی، پرورش سایپا در سالید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اجتناب کرده اند افزایش ۴۵ درصدی ساخت خودرو در سال جاری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروه خودروسازی سایپا در راستای ۸ مصوبه ابلاغی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر صمت با همکاری مهندسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازان، توانسته افزایش ساخت داشته باشد. ساخت خودرو اجتناب کرده اند ۱۱۰۰. تجهیزات به ۱۶۰۰ تجهیزات در روز می رسد.

محمدعلی تیموری با خاص اینکه گروه خودروسازی سایپا در ماه های پایانی سال قبلی در راستای جهش ساخت، زیرساخت های اجباری برای افزایش ساخت خودرو را فراهم کرد، ذکر شد: ۵۰ نسبت نسبت به سال ۱۴۰۰، امتحان شده این گروه بر ساخت بیش اجتناب کرده اند ۶۵۰ هزار خودرو تا نوک امسال در راستای نتیجه گیری {این مهم}.

وی با خاص اینکه افزایش ساخت خودرو برای عجله بر قیمت خودروها دسترس در بازار تاثیر می گذارد، افزود: افزایش ساخت روزانه خودرو باعث تبدیل می شود گروه خودرو سایپا پاسخگوی درستی به خواستن نامزدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست دلالان باشد. واسطه ها دسترس در بازار این محصولات باعث مختصر شدن گروه می شوند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ذکر شد: در موضوع مدیریت سهام کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش معیوب خودرو، معمولی ساخت سایپا از بیست و دو دی ماه تا نوک سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰۰ تجهیزات در روز است کدام ممکن است بر مقدمه این سیستم افزایش ساخت در سال جاری، ساخت روزانه اجتناب کرده اند ابتدای سال. به ۱۶۰۰ مجموعه رسیده است. این میزان ساخت در سه ماه قبلی بی سابقه {بوده است}.

وی با خاص اینکه بیشترین نرخ ترانزیت مستقیم خودرو در سویه ها ساخت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ نسبت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این شاخص (اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱) با نرخ ۶۵ نسبت تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن در جاری پیگیری است، تصریح کرد: مذاکرات فشرده ای تکمیل شد. با تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کنندگان اجزا یدکی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین ضرر را جستجو در ممکن است داشته باشد.در ساخت خودرو تا روزی کدام ممکن است ساخت خودروهای معیوب به صفر برسد.