الگوی هایی اجتناب کرده اند خریداران ماهر تایید شده است


سروش خواجه هاگردی همراه خود دقیق اینکه الگوی هایی اجتناب کرده اند خریداران ماهر در مونتاژ جدیدترین هیات مدیره فرابورس…

مصدق سرمایه گذر حرف تصحیح sdمصدق سرمایه گذر حرف تصحیح sd

سروش خواجه حقوردی همراه خود ردیابی به اینکه شکل های سرمایه گذار ماهر در فینال مونتاژ هیات مدیره فرابورس پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد، ذکر شد: انتشارات اولین به دستورالعمل اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اصلاح این دستورالعمل، تنظیمات مهمی بر مقدمه رئوس مطالب ۲ گروه خریداران تحمیل شد: خریداران مجاز کدام ممکن است مربوط به صندوق های هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداران ماهر کدام ممکن است ضوابط آنها گفتن شد.

فارس نوشت: قائم مقام فرابورس دلیل داد: بر مقدمه ماده ۸ دستورالعمل فوق، بورس اوراق بهادار می‌تواند کلیه نمایندگی‌های پیشنهادی شورای پذیرش هر دو نمایندگی‌های دارای خوب ارزش بازار شناور کمتر برابر ۵۰۰۰ میلیارد ریال، کلیه سهام فعلی برای هر عالی اجتناب کرده اند پیشنهادهای درمورد قیمت تدریجی، سند سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایده، واگذاری ساده به خریداران مجاز.» علاوه بر این برای خریداران ماهر، طبق تبصره ۱ ماده مذکور، «بورس ممکن است پیشنهادات ثانویه سهام IPO را محدود تنبل. نمایندگی های موضوع این متن به خریداران ماهر.

هاگورد تاکید کرد: {در این} مدت فرابورس همراه خود تجزیه و تحلیل شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های خریداران ماهر در سایر بورس های جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برگزاری جلساتی همراه خود صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ بازخورد آنها، مدل باقی مانده را تغییر کرد. .

به آگاه وی، پس اجتناب کرده اند گفتن انتخاب، موظف به مجاز بودن شناخته شده به عنوان سرمایه گذار ماهر بر مقدمه ضوابط اشاره کردن شده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اشیا را در سامانه فراسا اضافه کردن کنند.