امام جمعه تبریز: جای تاسف دارد کدام ممکن است در لباس فروشی ها به حاضر گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ویترین ها قرار بگیرد.
در بازتاب دختران حتی می فروختند، با این حال اکنون فروشنده پسرها هستند. برخی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی تبریز متوجه حجاب نشدند.