امتحان شده کوسه برای بلعیدن دوربین عالی مستندساز (فیلم)
عالی مستندساز سوئیسی به در کنار دوستان شخصی برای تکل تصویر به عمق اقیانوس می‌توسعه کدام ممکن است در حین فیلمبرداری، عالی کوسه به دوربین او حمله می‌تنبل به همان اندازه آن را ببلعد.