انبساط ۲۶۰۰ شاخص سهام


بورس اوراق بهادار تهران در امروز همراه خود وجود کاهش در ابتدای ساعات معاملاتی، با این حال اجتناب کرده اند اواسط الگو افزایشی به…

رشد 2600رشد 2600

بورس اوراق بهادار تهران در امروز همراه خود وجود افت در ابتدای ساعات معاملاتی، در نیمه راه آغاز به انبساط کرد به منظور که شاخص کل در نهایت پیشنهادات همراه خود ۲۶۳۳ واحد افزایش به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۴ واحد رسید.

شاخص کل همراه خود پارامترهای همگن نیز همراه خود ۲۵۶۲ واحد افزایش به رقم ۳۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۸ واحد رسید.

خوب ارزش بازار بورس تهران به بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قیمت کاهش یافته پرهزینه در امروز بیش اجتناب کرده اند ۱۱ میلیارد سهم حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را در قالب ۵۴۷ هزار فقره به خوب ارزش ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۹ میلیارد تومان در بورس تهران داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد کردند.

در امروز همه شاخص های بورسی بی تجربه شدند با این حال نرخ انبساط شاخص کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص قیمت بر حسب معیار وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی ۰.۱۸ سهم انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۲ شاخص همراه خود معیار همگن ۰.۶۹ سهم افزایش یافتند.

شاخص خرید و فروش آزاد ۰.۲۷ سهم، شاخص بورس اولین ۰.۲۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص بورس دوم ۰.۱۳ سهم افزایش کشف شد.

در امروز نمادهای پالایش نفت اصفهان، مخابرات ایران، گروه مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار افال بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این نمادهای معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود معدنی، شستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز مبارکه بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشتند. شاخص سهام. شاخص سهام.

دسترس در بازار فرابورس ایران در امروز شاخص همراه خود انبساط ۹۱ واحدی به رقم ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۱ واحد رسید.

خوب ارزش بازار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم خارج اجتناب کرده اند بورس ایران به بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رسید.

خوب ارزش بازار اساس ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بود. قیمت کاهش یافته پرهزینه در امروز بیش از سه.۴ میلیارد سهم حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را در قالب ۲۵۰ هزار قلم کالا به خوب ارزش ۱۹۵۸ میلیارد تومان در فرابورس ایران داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد کردند.

در امروز نمادهای سنگ آهن گوهر پایین، فلز ارفع، بهبود پولی مهر آیندگان، پالایش نفت شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی مینو بیشترین تأثیر را بر شاخص فرابورس داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای آریاسول پلیمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام دماوند بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص فرابورس داشتند.

به گزارش فارس، همراه خود مصوبه جدید هیات مدیره بورس، قیمت بازار به همه مشتریان نماد داده تبدیل می شود کدام ممکن است معیار شفافیت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متشابه سازی داده ها برای همه است.