انتخابات فرانسه به در اطراف دوم نزدیک تبدیل می شود/ مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن به در اطراف دوم راه یافتند
ماکرون با ۲۸.۵ سهم در در اطراف اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن با ۲۴.۴ سهم در رتبه بعدی قرار دارند.