انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافته است/ نوشیدنی ها از سبد مصرف خانوارها حذف شده است.
شواهد بازار تایید می کند که مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه بیش از شیر افزایش یافته است. از آنجایی که قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که قیمت بطری شیر لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، این قیمت بر حجم خرید تاثیر می گذارد.