انگیزه تاخیر در تخلیه تعیین مقدار کیفی خودرو


فینال تعیین مقدار اجتناب کرده اند استاندارد درجه کیفی خودرو درمورد به دی ماه ۱۴۰۰ است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن گزارش تعیین مقدار آشکار نشد…

پخش گسترده در خودروهاپخش گسترده در خودروها

فینال تعیین مقدار اجتناب کرده اند استاندارد درجه کیفی خودرو درمورد به دی ماه ۱۴۰۰ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه تاکنون گزارش تعیین مقدار آشکار نشده است. در واقع این عدد جدیدی نیست، با این حال پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه تخلیه این تجربیات ترکیبی آوری تبدیل می شود؟

در تصادف درمورد به محور بهبهان – رام هرمز در ۲۰ دی ماه ۹۳، ۶۰ تجهیزات خودرو همراه خود یکدیگر برخورد کردند کدام ممکن است {در این} حادثه ۵ نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ نفر مجروح شدند. نکته قابل ملاحظه {در این} تصادف باز نشدن ایربگ (ایربگ) هیچ عالی اجتناب کرده اند این خودروها است.

فارغ اجتناب کرده اند بحث سکوت خودروسازان {در این} خصوص هر دو توجیه صفحه بحث خودروسازان ایران برای باز نکردن ایربگ، ادامه دارد وضعیت کیفی ماهانه خودروها آشکار نشده است! به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود ملاحظه به اینکه نمایندگی بازرسی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ایران (ISQI) متولی بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی حاضر گزارش تعیین مقدار کیفی خودروهای ساخت موجود در پس اجتناب کرده اند محل کار صنایع بار خودرویی وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش است، این نمایندگی فینال ساخت خودرو آذر ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصادف بهبهان گزارشی اجتناب کرده اند استاندارد خودروها آشکار نکرد.

در حالی کدام ممکن است شخصی محل کار صنایع بار وزارت صمت گهگاه این گزارش را آشکار می تنبل، {در این} مدت گروه نیز اجتناب کرده اند حاضر گزارش با اشاره به استاندارد خودروهای تولیدی در سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ خودداری کرده است. این ممکن است به طور فزاینده آرم دهنده این باشد کدام ممکن است گزارش تعیین مقدار استاندارد خودرو حداقل به همان اندازه تعدادی از ماه در گذشته اجتناب کرده اند اجرای اصل رئیس جمهور مبنی بر ارتقای استاندارد خودروها در سال ۱۴۰۱، طبق روال استاندارد آشکار نمی شود.

اجباری به اشاره کردن است در بازه روزی حدود ۹ ماهه (در تعدادی از ماه جدیدترین اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۸ به همان اندازه خرداد ۱۳۹۹) گزارش تعیین مقدار کیفی خودرو آشکار نخواهد شد. در آن نقطه وزارت صمت به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این کف دست این تجربیات را آشکار نکرد. با این حال اکنون این پرس و جو مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است چرا این بار گزارش تعیین مقدار کیفی خودروهای خانه آشکار نشد؟ {در این} تجربیات کمتر اجتناب کرده اند ۲۰ مانکن خودرو همراه خود درجه کیفی سه ستاره به بالا حاضر شده است!

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است در سال ۱۳۹۶ تخلیه کلی گزارش های تعیین مقدار استاندارد خودروهای خانه محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً تجربیات سانسور می شد کدام ممکن است پاسخ های متعدد را در پی داشت. شناخته شده به عنوان مثال، متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان صنعت خودرو ملت معتقدند «وقتی گزارش استاندارد خودروهای خانه به صورت گزینشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده آشکار می‌شود، بلعیدن‌کنندگان مجبور می‌شوند با بیرون اعلان خودروی می خواست شخصی را مشابه با هندوانه بسته محدوده کنند» هر دو «محدودیت تحمیل شده». داده ها گزارش ماهانه استاندارد خودروهای خانه رسوایی برخی خودروسازان است کدام ممکن است بر وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش تأثیر می گذارد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستند همراه خود خودروسازانی کدام ممکن است برای محدود کننده تخلیه خودرو اعمال تأثیر می گذارد می کردند، برخورد کنند. کلی. اجتناب کرده اند این تجربیات برخی تولید دیگری معتقد بودند کدام ممکن است “اطلاعات حق افراد است، به همین دلیل گزارش تعیین مقدار استاندارد خودروهای خانه باید به طور مناسب آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است عموم قرار گیرد.”

پس اجتناب کرده اند برانگیختن همه این پاسخ ها، تاثیر برخی خودروسازان در سانسور گزارش کیفی خودروهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن امتیازات عقب کشیدن اجتناب کرده اند این تجربیات خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرس و جو پیش به اینجا رسید کدام ممکن است خودروسازان چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه حمایتی سودآور به سانسور داده ها کیفی خودروها شدند؟ سرانجام پس اجتناب کرده اند پیگیری، معاون وقت وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش قول داد کدام ممکن است کل گزارش تعیین مقدار کیفی خودروهای خانه را آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج عقب کشیدن (نقص کیفی) خودروها را به رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم گزارش تنبل.

در یک واحد سال قبلی موضوع استاندارد خودرو فوق العاده بحث برانگیز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند هشت اصل جهادی برای متحول جمع کردن خودرو اجتناب کرده اند تذکر استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورد ساخت خودرو کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بازدید رئیس صنعت ایران خودرو صادر شد. گروه در اسفندماه در ادارات مختلف ارتقاء استاندارد خودرو در سال ۱۴۰۱. در دیدار مقام معظم مدیریت همراه خود جمعی اجتناب کرده اند تولیدکنندگان، فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری در ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰، مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند استاندارد گلایه کردند. دانستن درباره برخی تولیدات خانه اجتناب کرده اند جمله خودرو ذکر شد: متاسفانه در برخی اجتناب کرده اند محصولات خانه کدام ممکن است به استاندارد آنها توجهی نمی شود، است و نه بد است، این همه حمایت اجتناب کرده اند صنعت خودرو در ملت {در این} سال ها {انجام شده} است. خوشایند استاندارد ماشین خوشایند نیست افراد راضی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق هم دارند افراد حق دارند خریدار را راضی کنند.

همراه خود وجود اینکه اواخر بهمن ماه قبلی در حالی کدام ممکن است حدود ۴۰ روز اجتناب کرده اند حادثه بهبهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای باز نشدن ایربگ خودرو {در این} تصادف سریالی می گذرد، ایربگ ها آسانسور شدند. در محتوای متنی تصمیم های این نمایندگی، قرار بود مشتریان در زمان های مختلف برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی ناخوشایند افزار ACU خودرو (مرتبط همراه خود ایربگ) (رایگان) پذیرش شوند. ضمناً به دارندگان خودرو هشدار داده تبدیل می شود کدام ممکن است در صورت عدم حضور خریدار دیر یا زود، پاسخگویی هرگونه اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف درمورد به مبدا تصمیم بر عهده نمایندگی {خواهد بود}!