اهدای عالی قطعه پایین به خانوار ۴ قلو برزی
انیسا خزعلی با استناد به قوانین باند اظهار داشت: اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ سعی کردیم تمهیداتی را برای حمایت اجتناب کرده اند خانوار هایی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴ فرزند دارند فراهم کنیم.