اهواز آلوده‌ترین شهر ملت
در سال قبلی اهواز با ۲۱۴ روز ناسالم، کرج با ۱۸۵ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اراک با ۱۶۵ روز آلوده ترین شهرهای ملت بودند در حالی کدام ممکن است جایگاه اراک در سال ۱۳۹۹، با ۵۵ روز، ششمین شهر ملت {بوده است}.