اولین شوک بازار ۱۴۰۱ / چرا قیمت گوجه فرنگی پرهزینه شد؟


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمانشاه، گوجه فرنگی ها در شومینه افتاده بود. ۲۵ هزار تومان! قیمت گوجه فرنگی اولین شوک به بازار در سال ۱۴۰۱.

۴۰۰۰ گوجه ۴۰۰۰ تومنی!

مشاهدات میدانی نماد اجتناب کرده اند گرانی گوجه فرنگی دارد. افزایش قیمت ها کدام ممکن است سندیکای خرده فروشان بار کرمانشاه علت این افزایش ناگهانی قیمت ها {به دلیل} مشکلات بار {بوده است}.

حاجی علیانی رئیس سندیکای بارفروشان کرمانشاه {در این} خصوص تصدیق شد: قیمت گوجه فرنگی در روزهای قبلی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسید.

وی یکپارچه داد: آگاه تبدیل می شود علت این افزایش، افزایش قیمت گوجه فرنگی صادراتی است کدام ممکن است در نتیجه افزایش قیمت تبدیل می شود. {در این} میان شایعاتی اجتناب کرده اند قبیل مشکلات بار نیز به گوش می رسد.

رئیس اتحادیه بارفروشان کرمانشاه ذکر شد: افزایش قیمت گوجه فرنگی قابل انجام است در مواقع تولید دیگری بر قیمت تاثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن را نیز افزایش دهد.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول اصرار دهید