او تصمیم برکناری تعدادی از تن اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه پیمانکاران شهرداری تهران را صادر کرد
اخراجی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران متخلف نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان به ساکنان جریمه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخطارهای قابل توجه مورد نیاز اکتسابی کردند.