ایجاد بیمه رایگان برای مادران باردار و فرزندانشان
در مجموع هزینه هر چرخه درمان ناباروری تحت پوشش بیمه از ۵۵۰ هزار تا ۷ میلیون تومان بسته به خدمات دریافتی است که استفاده از این خدمات با مراجعه به مراکز درمانی و سامانه های مربوطه تسهیل می شود. می تواند خدمات را با داده های کد دریافت کند