ایرادات سازمان استاندارد در واردات خودرو/این خودروها وارداتی نیستند؟


رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در مورد خودرو طبق قانون عمل می کنیم. اگر قانون بر اجرا یا تدوین استانداردی تاکید داشته باشد، حتما اقدام می کنیم

نوشته نقص سازمان استاندارد در واردات خودرو/ آیا این خودروها وارداتی نیستند؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.