بادامچیان: اگر کسی به زنان محجبه نگاه کند، چشمانش بریده می شود
اکثر زنانی که این روزها به آنها «بد حجابی» می گویند، آنهایی نیستند که وقتی مردی سعی می کند آنها را لمس کند، مقاومت نمی کنند. برعکس، اگر کسی به آنها بد نگاه کند، چشم را بر می دارد. شاید ۷۰ آرایش کرده و بیرون آمده و نمی خواهد چیزی به او بگوییم.